Privacy


English

Disclaimer

Boswyck Legal Translations heeft grote zorg besteed aan het opstellen van de inhoud van deze website. Boswyck Legal Translations kan echter niet garanderen dat de informatie op deze site geen onjuistheden of omissies bevat. Boswyck Legal Translations is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. De gebruiker van deze website wordt verantwoordelijk gesteld voor al hetgeen door hem/haar vanuit de webpagina wordt verzonden. De gebruiker van deze website zal Boswyck Legal Translations, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan gebruik van deze website.

Privacy

Boswyck Legal Translations gaat uitermate zorgvuldig om met de privacy van de gebruikers van deze website. Eventuele persoonsgegevens worden vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandeld.  Boswyck Legal Translations zal deze persoonsgegevens nooit delen met anderen. Bij de volgende link kunt u de Privacyverklaring lezen.

Privacy

Disclaimer

Boswyck Legal Translations has taken great care in compiling the content of this website. However, Boswyck Legal Translations cannot guarantee that the information on this site does not contain inaccuracies or omissions. Boswyck Legal Translations is not responsible for third-party files recognisably linked to the web page. Unauthorised or improper use of the web page or its content may constitute a violation of intellectual rights, regulations regarding privacy, publication and/or communication in the broadest sense of the word. The user of this website is held responsible for everything he/she sends from the web page. The user of this website shall protect and indemnify Boswyck Legal Translations, representatives, licence holders, business partners against any judicial and extrajudicial measures, condemnations, etc., including the costs for legal assistance etc. instituted by third parties as a result of or related to the use of this website.

Privacy

Boswyck Legal Translations is extremely careful with the privacy of the users of this website. Any personal data will be treated confidentially and in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR). Boswyck Legal Translations will never share this personal data with others. At the following link you can read the Privacy Statement.